Weg vrij voor elektronische aangetekende zending en reeks andere digitale diensten
12.11.2015

Weg vrij voor elektronische aangetekende zending en reeks andere digitale diensten

De Ministerraad heeft vandaag op voorstel van vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo in eerste lezing een wetsontwerp goedgekeurd dat juridische gelijkwaardigheid creëert tussen een reeks elektronische transacties en handelingen op papier. Het wetsontwerp maakt onder meer de weg vrij voor elektronische aangetekende zendingen, elektronisch archiveren bij archiefplicht en elektronische zegels van bedrijven. Ook komt er een EU-vertrouwensmerk voor digitale diensten.

Vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo wil dat elektronische diensten en documenten dezelfde juridische waarde krijgen als hun papieren of fysieke tegenhangers. Vandaag bestaat er teveel juridische onzekerheid over de erkenning van elektronische diensten en documenten, wat hun gebruik in de praktijk tegen houdt.

Het is de bedoeling dat het wetsontwerp in werking treedt in de tweede helft van 2016. Vanaf wanneer een aantal digitale diensten daadwerkelijk beschikbaar zullen zijn, hangt af van de ontwikkeling van het aanbod van vertrouwensdiensten op de markt.

Het wetsontwerp voorziet in volgende wijzigingen:

1) Elektronisch archiveren 

Door de juridische gelijkwaardigheid tussen papieren en elektronische documenten zullen bedrijven en overheden bij wettelijke archiveringsplicht voortaan elektronisch kunnen archiveren. Dit verhoogt voor overheden en bedrijven de efficiëntie en bespaart kosten. Door elektronisch archiveren is minder archiefruimte noodzakelijk, kan men besparen op het fysiek verzenden van documenten en zijn recente versies altijd vlot toegankelijk.

Vandaag geldt een wettelijke archiefplicht voor onder meer:

  • Kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen
  • Notariaat
  • Handelaars en de boekhouders waarop zij eventueel beroep doen
  • Werkgevers en de sociale secretariaten
  • Vennootschappen

2) Elektronische aangetekende zending 

Het wetsontwerp voorziet dat wanneer de wet een aangetekende zending vereist dit elektronisch moet kunnen gebeuren, zonder dat er evenwel sprake is van verplichting om het elektronisch te doen.

Ook de mogelijkheid van een hybride elektronische aangetekende zending wordt voorzien: een zending wordt verstuurd in elektronische vorm; de bestemmeling ontvangt het bericht in papieren formaat via materialisatie door een postoperator.

In 2014 werden er 33.3 miljoen aangetekende zendingen verstuurd. Dankzij dit wetsontwerp en van zodra er aanbieders op de markt zullen zijn, kunnen deze elektronisch gebeuren.

3) Elektronische zegel 

De elektronische zegel zal het mogelijk maken om ook bedrijven elektronisch te identificeren en ondertekening namens de vennootschap toe te laten. Het wetsontwerp stelt de gekwalificeerde elektronische zegel gelijk met een handgeschreven handtekening van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt.

4) Elektronische handtekening 

Het juridisch kader voor de elektronische handtekening bestaat al en wordt grotendeels hernomen in het wetsontwerp. Zo bepaalt de wet nu al dat een gekwalificeerde elektronische handtekening, bijv. met behulp van de eID, wordt gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening.

Het wetsontwerp voorziet wel in twee belangrijke verbeteringen:

  • De gekwalificeerde elektronische handtekening wordt interoperabel in EU-lidstaten;
  • Overheden, bedrijven en burgers zullen voortaan het resultaat van de beoordeling van een gekwalificeerde elektronische handtekening op een geautomatiseerde, betrouwbare en efficiënte manier kunnen ontvangen.

5) Website authenticatie 

Momenteel is het voor gebruikers niet mogelijk om op een simple manier de authenticiteit van de link tussen een website en de verantwoordelijke ervan vast te stellen. Er zijn heel wat handelsnamen die daardoor slachtoffer worden van phishing waarbij oplichters valse websites maken die op de echte website lijken om zich zo uit te geven als een firma of een natuurlijke persoon om internetgebruikers gevoelige gegevens of geldbedragen af te troggelen, bijvoorbeeld in de banksector of in de verhuur van vakantiewoningen.

Het wetsontwerp voorziet in een authenticatiedienst die bezoekers van een website toelaat om op de website via een certificaat na te gaan aan wie de website toebehoort.

Weten wie achter een website zit, is belangrijk om het vertrouwen in elektronische transacties te versterken. Online aankopen zullen baat hebben van een versterkt vertrouwen. Ruim de helft van de Belgen (54%) deed heeft in 2014 online aankopen. Al onze buurlanden doen beter (Frankrijk 62%, Duitsland en Nederland 70%, Luxemburg 74%).

6) EU-vertrouwensmerk voor digitale diensten

Het wetsontwerp bevat ook een belangrijk Europees luik door de uitvoering van de Europese Verordening 910/2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten die een aantal nieuwe regels bevat waaraan de dienstverleners van vertrouwensdiensten zullen moeten voldoen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde diensten.

Gekwalificeerde dienstverleners zullen een voorafgaande controle moeten ondergaan om het EU-vertrouwensmerk te krijgen. In België zal die controle worden uitgevoerd door de FOD Economie. Daarbij zal onder meer gekeken worden naar de kwalificaties van de personeelsleden van deze dienstverleners, de technische veiligheid van hun systemen en de garanties op vlak van continuïteit van de dienstverlening.

7) Wederzijdse Europese erkenning identificatieschema’s 

Het wetsontwerp geeft tevens uitvoering aan de Europese Verordening betreffende de wederzijdse erkenning tussen lidstaten van erkende elektronische identificatieschema’s. Dit moet op termijn onder meer toelaten dat studenten zich online kunnen inschrijven aan een buitenlandse universiteit, dat burgers hun belastingaangifte in een andere EU-lidstaat digitaal kunnen indienen of artsen een elektronisch medisch dossier uit een andere EU-lidstaat kunnen raadplegen.

Terug naar overzicht

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.